Stanovy

Horolezecký oddíl Pardubice, spolek

Článek I.
Základní ustanovení
1.    Název spolku je: "HO Pardubice, spolek", dále jen "HO Pardubice"
2.    Adresa sídla HO Pardubice: Čacké 155, Pardubice, 530 02
3.    Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

4.    Spolku HO Pardubice bylo přiděleno IČ: 01415158
5.    Charakter sdružení – HO Pardubice je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují lidé se zájmem o horolezectví a jemu blízkých sportovních činností

Článek II.
Cíle činnosti HO Pardubice
1.    podporování sportovních činností svých členů, zejména:
(a) horolezectví
(b) skálolezectví
(c) lezení v ledu a smíšených terénech
(d) lezení na balvanech
(e) lezení na umělé stěně
(f) vysokohorská turistika
(g) lanové překážky
(h) canyoning
(i) skialpinismus
2.    vytváření potřebných ekonomických, finančních a materiálních podmínek pro rozvoj těchto aktivit
3.    posyktování školení svých členů v jednotlivých oblastech zájmu horolezeckého oddílu a to v souladu se stanovami Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS)
4.    spravování vlastního a svěřeného hmotného majetku a práv
5.    zastupování zájmu svých členů a spolupracování s ČHS a dalšími organizacemi
6.    v zájmu materiálního zabezpečení svého poslání může HO Pardubice vstupovat do obchodních nebo jim podobných vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob

Článek III.
Členství v HO Pardubice
1. členství se dělí na:
(a) členství dětí a mládeže od 6 do 18 let
(b) členství osob starších 18 let
(c) čestné členství
2. členem se dobrovolně může stát kterákoliv osoba, která bude souhlasit s cíli a stanovami HO Pardubice
3. členem se může stát osoba mladší osmnácti let pouze se souhlasem zákonného zástupce
4. podmínkou členství je uhrazení ročního členského příspěvku
5. čestný člen je osvobozen od hrazení ročních členských příspěvků
6. o přijetí nového člena rozhoduje výkonný výbor
7. čleství vzniká uhrazením prvního členského příspěvku a to datem splatnosti
8. čestné členství vzniká datem schválení Výkonného výboru
9. členství zaniká:
      (a) vystoupením člena z HO Pardubice
      (b) vyškrtnutím z evidence pro neplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok
      (c)  vyloučením člena při závažném nebo opakovaném porušení stanov HO Pardubice
      (d) úmrtím člena

     Článek IV.
Práva člena
Člen HO Pardubice má následující práva:
1. účastnit se všech činností organizovaných HO Pardubice
2. využívat materiálního zázemí poskytovaného HO Pardubice
3. být informován o činnosti HO Pardubice a o stavu hospodaření s jeho majetkem
4. od věku 15 let se smí účastnit členské schůze,volit orgány sdružení a od 18 let být do nich volen
5. předkládat návrhy a připomínky k činnosti HO Pardubice
6. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
7. Obracet se se stížnostmi a podněty na orgány klubu, které jsou povinny do 30ti dnů věc
projednat a rozhodnout nebo v téže době sdělit, do jaké doby bude věc projednána a rozhodnuta.
K zasedání orgánů klubu je nutno stěžovatele přizvat. V jednání lze pokračovat bez jeho                    přítomnosti pouze v případě, pokud se zasedání bez omluvy nezúčastní nebo pokud požádá, aby   bylo jednáno bez jeho přítomnosti
8. čekatelé na členství v HO Pardubice mají všechna práva a povinnosti, kromě práva hlasovacího

Článek V.
Povinnosti člena
Člen HO Pardubice má následující povinnosti:
1. platit členské příspěvky ve stanovené výši a temínu
2. dodržovat stanovy HO Pardubice a podřizovat se rozhodnutím jeho orgánů
3. řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení kontroly své činnosti
4. chránit majetek HO Pardubice, dbát na jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování
5. dodržovat pravidla lezení, platná v dané oblasti

Článek VI.
Orgány HO Pardubice
1. valná hromada
2. výkonný výbor a předseda HO Pardubice
 
(1) Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HO Pardubice, který rozhoduje zejména ve věcech:
(a) zániku HO Pardubice, jeho sloučení s jinou organizací, zakládání jiných právnických osob a člesntní v jiných organizacích
(b) rozpočtu, výši členských příspěvků a finanční správě HO Pardubice
(c) způsobu majetkového vypořádání při rozdělení nebo zániku HO Pardubice
2. Valná hromada se skládá ze členů HO Pardubice
3. Valnou hromadu svolává předseda nejméně jednou ročně a mimořádně ji může svolat většina členů výkonného výboru
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% členů HO Pardubice  s hlasovacím právem a k platnosti rozhodnutí valné hromady je potřebný souhlas alespoň 50% členů HO Pardubice s hlasovacím právem

(2) Výkonný výbor
Výkonný výbor - orgán HO Pardubice:
1.  tvoří 7 členů HO Pardubcie
(a) jeden předseda
(b) dva místopředsedové
(c) čtyři řádní členové
2. je usnášeníschopný v přítomnosti alespoň 4 členů
3. má oprávnění měnit stanovy HO Pardubice
4. pověřuje jednotlivé členy klubu výkonem dalších funkcí a stanovuje jim pracovní náplň
5. může odvolat funkcionáře z funkce nebo ji zrušit
6. je oprávněn ustanovit novou funkci
7. volí valná hromada na základě podání podnětu předsedy
8. se schází na základě návrhu předsedy nebo z vlastní iniciativy minimálně 3x ročně
9. Horolezecký oddíl Pardubice a jeho výkonný výbor zastupuje navenek předseda v rozsahu
své schválené pravomoci. Je odpovědný výkonnému výboru. V době mezi zasedáními výkonného výboru může být předseda odvolán z funkce pouze v případě prokázaného disciplinárního provinění nadpoloviční většinou všech členů výkonného výboru.Výbor může zmocnit k zastupování klubu v konkrétních záležitostech jiného člena předsednictva nebo výboru.
10. Místopředseda klubu vykonává funkci předsedy až do další volby předsedy Valnou hromadou v případech:
    a) odstoupení předsedy,
    b) odvolání předsedy,
    c) úmrtí předsedy.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy ho zastupuje jen po tuto dobu

Článek VII.
Majetek HO Pardubice
1. Majetek HO Pardubice je tvořen:
    a) členskými příspěvky,
    b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
    c) výnosy z kulturních, společenských a sportovních akcí,
    d) dotacemi a subvencemi jiných subjektů,
    e) ostatním movitým a nemovitým majetkem.
2. HO Pardubice obhospodařuje majetek, který nabyl při své samostatné činnosti.
Za správu a hospodaření s tímto majetkem je odpovědná členská základna klubu.

Článek VIII.
Spolupráce s jinými subjekty
1. HO Pardubice je oprávněn v rámci své činnosti uzavírat jakékoliv  dohody a
smlouvy s jinými subjekty, pokud se nepříčí zákonům a nejsou v rozporu se smlouvami a
dohodami organizačních složek, jejichž je členem.
2. HO Pardubice je oprávněn spolupracovat s orgány, organizacemi,  politickými
stranami a jinými subjekty na zásadě vzájemné výhodnosti a rovnoprávnosti

Článek IX.
Závěrečné ustanovení Těmito stanovami se v plném rozsahu nahrazují předchozí stanovy HO Pardubice
Členství členů vzniklé podle dřívějších stanov zůstává v platnosti beze změny
Tyto stanovy byly schváleny na schůzi vykoného výboru HO Pardubice, konanou v Pardubicích, dne 7. prosince 2015
Účinnost nových stanov je od data jejich schválení